HOMEV−7 West 出船スケジュール及び予約状況
2022年    1月   
 1 元日
休み
 2
休み
 3
休み
 4
休み
 5
クログチ、タチウオ乗合便
お一人 10000円

チャーター 44000円〜
 6
 7
休み
 8
 9
10 成人の日
11
休み
12
13
14
休み
15
16
17
18
19
20
21
休み
22
23
24
25
休み
26
27
28
休み
29
30
中潮

クログチ、タチウオ乗合4名有

残2名募集中
31
大潮

募集中
[管理]
CGI-design